Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

2171 d8e6 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
1904 7aa7 400
Reposted fromsoftboi softboi vianiedonaprawienia niedonaprawienia
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte vianiedonaprawienia niedonaprawienia
0739 5c6c 400
Reposted fromgabsko gabsko vianiedonaprawienia niedonaprawienia
7616 f690 400

..

Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

Spotkasz pewnego dnia kogoś, kto całkiem odmieni Twoje życie. Odnowi Twoją wiarę w ludzi, we własne siły, poczucie wewnętrznej siły.

 

5614 43cd 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
1891 413a 400
Reposted fromrisky risky vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
2223 1f36 400
Reposted fromzbikowa zbikowa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vianiedonaprawienia niedonaprawienia
8060 7d84 400
Reposted fromdelain delain vianieobecnosc nieobecnosc
Ja w inną stronę poszłam niż Ty,
Z innego miejsca patrzę w gwiazdy dziś
— Sarsa Markiewicz - Tęskno mi
Nie da się czegoś znaleźć, kiedy się tego szuka. Znajdujemy rzeczy, kiedy się za nimi nie rozglądamy.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl